ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PRIVACY POLICY

Společnost PDS s.r.o., Vlhká 194/25, 602 00 Brno-Trnitá, zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 30051 (dále také jako „My“) jako správce osobních údajů, Vás jako naše zákazníky, koncové uživatele našich produktů a osoby podílející se na jejich vývoji a testování informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, proto se v našich vztazích s Vámi budeme vždy řídit těmito zásadami. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují zejména:

 • jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a právní základ jejich zpracování;
 • komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 • jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese gdpr@pds.eu nebo na adrese sídla naší společnosti.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) V případě, že pouze navštívíte naše webové stránky, budeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • Cookies nezbytné pro fungování webové stránky

2) V případě, že jste našimi zákazníky, můžete být požádáni o vyplnění Vašich údajů, které budeme dále zpracovávat, a jsou jimi zejména následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení, datum narození či IČO;
 • zastupující společnost (obchodní firmu);
 • adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
 • pracovní pozici zástupce společnosti;
 • číslo bankovního účtu; 
 • další osobní údaje, které budou nezbytné pro splnění našeho vzájemného závazku.

3) V případě, že se podílíte na vývoji a testování našich produktů, budeme zpracovávat osobní údaje, které jsou pro spolupráci na vývoji a testování nezbytné. Úplný výčet osobních údajů není možné bez specifikace konkrétního projektu paušálně sdělit a tyto Vám budou vždy sděleny v rámci konkrétního projektu, vždy však budeme požadovat:

 • jméno a příjmení;
 • e-mailovou adresu a telefonní číslo.

COOKIES

Tato stránka používá pouze soubory cookies nezbytné pro fungování webových stránek. Dále naše webové stránky mohou shromažďovat informace zahrnující např. typ prohlížeče nebo operačního systému, IP adresu, návštěvy webu, poskytovatele internetového připojení a jiné informace podobného charakteru.

Dále naše webové stránky mohou shromažďovat informace zahrnující např. typ prohlížeče nebo operačního systému, IP adresu, návštěvy webu, poskytovatele internetového připojení a jiné informace podobného charakteru.

JAK ODMÍTNOUT POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Na souborech cookies jsou založeny některé funkce našich služeb. I po udělení souhlasu s užíváním cookies, které sledují Vaše chování na webových stránkách, můžete jejich užívání následně blokovat. Pokud se rozhodnete soubory cookies blokovat, může dojít ke ztrátě některých funkcí včetně přihlášení a může dojít ke ztrátě předvoleb, které jsou na souborech cookies založené. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Nástroj pro správu cookies je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

1) V případě, že jste návštěvníci našeho webu, zpracováváme Vaše osobní údaje v podobě cookies tak, jak je uvedeno výše, z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá v našem zájmu na sledování užívání našich služeb a jejich zlepšování. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za výše uvedeným účelem. Poskytnutí výše uvedených údajů není naším požadavkem, bez poskytnutí těchto údajů však mohou být omezeny některé funkce našich webových stránek. Tyto Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv výhradně automatizovaného rozhodování, včetně profilování založeného na takovém rozhodování.

2) V případě, že jste našimi zákazníky, zpracováváme Vaše osobní údaje zejména pro účely plnění smlouvy či plnění zákonných povinností (zejména daňových a účetních), případně z důvodu oprávněného zájmu (zkvalitňování našich služeb, zasílání nabídek). Účelem zpracování je tak především zajištění bezproblémové realizace našeho obchodního vztahu a další rozvíjení společné obchodní spolupráce. Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu tak můžeme využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní a marketingová sdělení a pozvánky. Vaše osobní údaje můžeme dále užívat pro naše vnitřní potřeby týkající se zejména sledování Vaší spokojenosti, optimalizace a zvyšování kvality poskytovaných produktů a služeb, vývoje nových produktů a snižování rizik. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a pro plnění zákonné povinnosti je naším požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důvodem k neuzavření smlouvy nebo k ukončení obchodní spolupráce. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení však není naším smluvním požadavkem a můžete jej kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na gdpr@pds.eu nebo jinou adresu, ze které jste od nás obchodní sdělení obdržel/a. Tyto Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv výhradně automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

3) V případě, že se podílíte na vývoji a testování našich produktů, veškeré detailní informace Vám budou předány před zahájením daného projektu. Každý projekt je originální a informace nelze poskytnout paušálně. Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu však budeme zpracovávat vždy, abychom Vás případně mohli kontaktovat. Poskytnutí těchto údajů je naším požadavkem.

 

KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zajišťování některých činností mohou zpracovávat zpracovatelé, případně mohou být poskytovány příjemcům; jedná se zejména o následující subjekty:

 • Subjekty, které nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
 • Subjekty, které nám poskytují účetní služby;
 • Subjekty, které nám poskytují právní služby;
 • Zpracovatelé, kteří nám poskytují ostatní služby – konzultace, audity a další externí služby.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, po dobu trvání našeho oprávněného zájmu nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních a jiných povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví, zákon o dani z přidané hodnoty a jiné.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k poskytování našich služeb a dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních závazků, řešení sporů a právní vynucování našich dohod. Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých situací mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit. Mezi kritéria, na jejichž základě je určena doba uchovávání informací, patří:

 • Doba, po kterou jsou osobní údaje zapotřebí k poskytování služeb a pro zajištění chodu naší společnosti. To zahrnuje aktivity jako je udržování a zlepšování těchto služeb, udržování zabezpečení našich systémů a udržování příslušných obchodních a finančních záznamů. Toto je obecně platné pravidlo, které je ve většině případů základem pro určení doby uchovávání dat.
 • Pokud nám poskytujete své údaje s očekáváním, že je budeme uchovávat, dokud je výslovně nebudete chtít vymazat, vymažeme je až na základě Vaší výslovné žádosti.
 • Pokud jsme zavedli a oznámili konkrétní dobu uchovávání pro určitý typ dat, tak ji nikdy nepřekročíme.
 • Pokud jste poskytl/a souhlas s prodloužením doby uchovávání informací, budeme data uchovávat v souladu s Vaším souhlasem.
 • Právní, smluvní nebo podobné závazky uchovávat data, které se na nás vztahují – mezi příklady patří zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu.

S ohledem na výše uvedená kritéria, která se mohou v čase (zejména s ohledem na změnu právních předpisů) lišit, nemůžeme doby uchování stanovit obecně v těchto zásadách. Vždy Vám však v případě, že se na nás obrátíte (například formou e-mailové zprávy na adrese gdpr@pds.eu), sdělíme přesnou dobu zpracování Vašich osobních údajů.

VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz;
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup – kdykoliv si můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém
rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází při zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu – kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz – musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud :

 • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • zpracování je protiprávní,
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • ukládá nám to zákonná povinnost nebo
 • odvoláte udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.

Právo na omezení zpracování – do vyřešení jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budeme mít uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na přenositelnost – máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci;

Právo vznést námitku – můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány, v případě námitky proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování – žádné rozhodnutí naší společnosti, které pro Vás má právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, nebude učiněno prostřednictvím automatizovaného zpracování, včetně profilování. Toto neplatí v případě, že je takové zpracování nezbytné pro uzavření či plnění smlouvy mezi Vámi a naší společností nebo v případě, že k tomuto druhu zpracování udělíte svůj výslovný souhlas, případně pokud je takové zpracování povoleno právním předpisem, který se na naši společnost vztahuje.

Pokud máte připomínky nebo stížnosti týkající se ochrany Vašich osobních údajů nebo máte dotaz na osobu zodpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás prosím pomocí naší e-mailové adresy gdpr@pds.eu Na Vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce. Tato lhůta může být v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužena o další dva měsíce.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

HLÁŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ

V dnešní době plné moderních technologií existuje sice nepatrné, ale přesto riziko, že by mohlo dojít k uniku Vašich osobních údajů či k jejich zneužití nebo ztrátě. V rámci naší činnosti budeme dělat vše, co je v našich silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo a budeme vždy využívat pouze ta nejvhodnější technická řešení k zabezpečení našeho zpracovávání, jako například šifrování dat, složitá hesla a odpovídající software.

Pokud i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat velké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme, a to prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na našich webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností.

ZMĚNY ZÁSAD

Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez Vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce a pokud se bude jednat o významné změny, budeme vás informovat výrazněji (v případě některých služeb můžeme změny zásad ochrany osobních údajů oznamovat e-mailem).