Společný zemědělský registr (SZR)

Společný zemědělský registr je klíčovým registrem v resortu Ministerstva zemědělství. Shromažďuje a průběžně neustále kontroluje data o ekonomických subjektech (právnických i fyzických osobách) působících v resortu zemědělství. V současné době je v tomto registru evidováno již více než 750 tisíc subjektů. Jeho právní rámec je stanoven v § 3 odst. 9 až 13 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

Historie

Vývoj SZR byl zahájen v roce 2004. V první verzi se SZR skládal z několika SOAP webových služeb programovaných v ASP.NET a takzvané administrátorské aplikace – těžkého klienta pro správu dat v databázi vytvořeného v jazyce Visual Basic.

V roce 2009 došlo k výraznější aktualizaci, administrátorská aplikace byla tehdy nahrazena webovým uživatelským rozhraním využívajícím technologii ASP.NET MVC. Tím došlo ke zjednodušení správy aplikace a distribuce nových verzí a byl umožněn další vývoj a pružnější reakce na požadavky zákazníka.

Zatím poslední velkou technologickou změnou byla aktualizace na nejnovější verzi frameworku ASP.NET MVC a dalších využívaných knihoven a instalace na nové aplikační servery MS Windows 2012 (do té doby byl informační systém provozován na serverech MS Windows 2003).

Architektura a technologie

SZR je tvořen několika samostatnými komponentami, mezi ty nejdůležitější patří:

  • SOAP webové služby pro komunikaci s ostatními informačními systémy resortu.
  • Administrátorská aplikace SZR, která poskytuje autorizovaným uživatelům nástroje pro řešení nestandardních stavů, kontrolu a opravy dat.
  • Registr příjemců dotací, který je jedinou veřejně přístupnou součástí SZR.

Důležitou rolí SZR je zprostředkování dat z externích systémů ostatním registrům rezortu zemědělství. SZR proto komunikuje se Základními registry, obchodním rejstříkem, informačním systémem datových schránek (ISDS) a dalšími, a získané a aktualizované informace poskytuje dovnitř resortu, vše prostřednictvím SOAP webových služeb.

Klíčovými technologiemi využívanými při vývoji SZR jsou:

  • databáze Oracle,
  • programovací jazyk C# a framework ASP.NET MVC,
  • pro uživatelské rozhraní HTML, CSS a JavaScript.


Kategorie produktů: