Centrální registr podpor malého rozsahu de minimis


Centrální registr podpor malého rozsahu de minimis (zkráceně registr de minimis) slouží pro evidenci podpor poskytovaných na základě přímo použitelných předpisů EU. Kromě samotného zadávání informací o podporách a jejich příjemcích umožňuje také ověřovat výši poskytnuté finanční částky za rozhodné období.

Garanty podpory de minimis v České republice jsou Ministerstvo zemědělství a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, provozovatelem registru de minimis je Ministerstvo zemědělství.

Poskytovatelé podpory de minimis jsou ze zákona povinni zaznamenat do registru informaci o každé poskytnuté podpoře (zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění).

Historie

Registr de minimis byl spuštěn 1. ledna 2010. Do té doby neexistoval nástroj pro kontrolu nepřekračování limitů de minimis jednotlivými příjemci a nahrazovalo jej čestné prohlášení přikládané ke každé žádosti o veřejnou podporu malého rozsahu. Čestná prohlášení byla vyžadována ještě v prvních dvou letech provozu registru, protože v něm nebyla zaznamenána data zpětně za tříleté rozhodné období.

V roce 2011 byl registr de minimis rozšířen o možnost zadávání dat automaticky přímo z informačních systémů jednotlivých poskytovatelů pomocí SOAP webových služeb. V roce 2012 pak došlo k integraci registru na Základní registry ČR.

V roce 2014 vstoupila v platnost nová znění evropských předpisů. Úpravy v legislativě přinesly kromě nutných úprav v registru opět nutnost využití čestných prohlášení, protože vyžadují sledování vazeb mezi žadateli o podporu.

Architektura a technologie

Nejdůležitější komponentou registru je webová aplikace určená pro zadávání dat poskytovateli veřejné podpory. Aplikace je postavena na třívrstvé architektuře:

  • data jsou uložena v Oracle databázi,
  • aplikační část je implementována v ASP.NET MVC a provozována na aplikačním serveru MS Windows 2003,
  • uživatelské rozhraní je vytvořeno pomocí HTML, CSS a JavaScript a uživatelům je přístupné prostřednictvím resortního portálu eAGRI, případně interního portálu MZe.

Pro komunikaci s ostatními systémy resortu a rovněž se systémy jednotlivých poskytovatelů veřejné podpory jsou využívány SOAP webové služby.

Přístup do registru

Na resortním portálu eAGRI je dostupná veřejná aplikace pro nahlížení do registru de minimis. Jejím prostřednictvím jsou uveřejňovány povinné údaje, jako jsou souhrny čerpání limitů za celou Českou republiku a základní informace o veřejné podpoře čerpané jednotlivými příjemci.

Zbylé komponenty registru jsou přístupné pouze autorizovaným uživatelům převážně z oblasti státní správy a samosprávy.Kategorie produktů: