Integrační platforma ESB Ministerstva zemědělství


„ESB MZe“ je centrální integrační platformou v rámci Ministerstva zemědělství – zajišťuje kompletní komunikaci mezi všemi integrovanými registry v rámci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a podřízených organizačních složek státu v resortu zemědělství (SZPI, UKZUZ, ČPI, SVS, …). Prostřednictvím tohoto řešení probíhá v podstatě veškerá datová komunikace mezi uvedenými organizacemi.

Implementace tohoto řešení byla realizována v letech 2007 a 2008 v rámci projektu Cross Compliance. Hlavním cílem implementace bylo vytvoření klíčového integračního prvku zajišťujícího komplexní komunikační řešení pro výměnu dat mezi hlavními informačními systémy (registry) v rámci resortu zemědělství.

Z technického hlediska bylo cílem vybudování robustního škálovatelného komunikačního integračního prvku zajišťujícího komplexní datové toky mezi jednotlivými informačními systémy zapojenými do agendy Cross Compliance, a to na principech SOA architektury. Tento integrační prvek byl navržen s cílem:

  • sjednotit metodiku vývoje dílčích služeb/rozhraní pro všechny „zúčastněné“ systémy
  • implementovat jednotný systém řízení přístupových práv a vyšší prvky bezpečnosti komunikace
  • zajistit kompletní archivaci realizovaných datových přenosů s možností zpětného dohledávání
  • umožnit průběžné okamžité sledování stavu jednotlivých procesů a to jak z pohledu jednotlivých služeb/rozhraní a konkrétních případů, tak z pohledu celku (průběžné vyhodnocování úspěšnosti konkrétních procesů i celého systému, možnost okamžité reakce na vzniklé chyby, apod.)

Na základě výsledků předchozích studií a s ohledem na existující infrastrukturu IS Ministerstva zemědělství byla pro vlastní realizaci zvolena platforma společnosti Oracle: ESB (Enterprise service bus) s využitím BPEL PM.

Technologická platforma:

  • aplikační vrstva ESB: Oracle BPEL PM verze. 10.1.3.3 (cluster – 6 serverů)
  • databáze: Oracle 10.2 g
  • operační systém: Red Hat Enterprise Linux Server release 5.1

V době svého spuštění se podle vyjádření společnosti ORACLE jednalo o jednu z největších implementací tohoto integračního prostředí na světě, co se týče počtu paralelně provozovaných rozhraní.

V roce 2009 vyhrála případová studie popisující uvedené řešení každoroční soutěž o „nejlepší případovou studii pro státní správu 2009“.
Kategorie produktů: