ERMA2 – Evidence reprodukčního materiálu


Informační systém ERMA2 poskytuje potřebné nástroje pro evidenci reprodukčního materiálu lesních dřevin v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Historie

IS ERMA2 je novou generací původní evidence reprodukčního materiálu, která sestávala ze dvou samostatných aplikací – webové prezentace zpřístupňující zveřejňovaná data a aplikace pro správu a pořizování dat (těžkého klienta). IS ERMA2 je již čistě webovou aplikací začleněnou pod resortní portál eAGRI Ministerstva zemědělství. Vývoj IS ERMA2 probíhal v roce 2013 a v dnešní podobě byl informační systém spuštěn na začátku roku 2014. Později v témže roce došlo k rozšíření o modul Genofond, který slouží jako hlavní platforma pro organizaci Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin.

Architektura a technologie

IS ERMA2 je třívrstvou aplikací a je provozována na infrastruktuře ÚHÚL Brandýs nad Labem:

  • data jsou uložena v MS SQL databázi,
  • aplikační část je implementována v ASP.NET a provozována na aplikačním serveru MS Windows 2010,
  • uživatelské rozhraní je vytvořeno pomocí HTML, CSS a JavaScript a uživatelům je přístupné prostřednictvím resortního portálu eAGRI.

Pro komunikaci s ostatními systémy resortu jsou využívány SOAP webové služby dostupné prostřednictvím integrační platformy ESB. Z těchto vazeb jsou důležité zejména:

  • Společný zemědělský registr, který zprostředkovává informace o ekonomických subjektech a jejich automatickou aktualizaci ze Základních registrů,
  • Spisová služba DMS používaná pro zpracování dokumentů v té části agendy, která je vykonávána přímo pracovníky Ministerstva zemědělství (udělování licencí),
  • DS_LHPO, odkud jsou načítána numerická data LHP/O.

Přístup do informačního systému

Veřejná část IS ERMA2 je dostupná na adrese http://eagri.cz/public/app/uhul/ERMA2 a široké veřejnosti umožňuje:

  • přístup k ze zákona zveřejňovaným informacím z evidence,
  • elektronicky vyplnit a odeslat hlášení pověřené osobě, které podávají všichni držitelé licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin,
  • v modulu Genofond elektronické vyplnění formulářů žádostí o zařazení genetického zdroje do Národního programu, o poskytnutí vzorku genetického zdroje a o poskytnutí dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin.

Neveřejná část slouží pracovníkům ÚHÚL a Ministerstva zemědělství k výkonu agendy v oblasti působnosti zákona č. 149/2003 Sb. a souvisejících právních předpisů a je dostupná jen autorizovaným uživatelům.Kategorie produktů: