Kompletní systém pro vlastníka lesa a jeho hospodáře.

Kompletní data LHP, (případně LHO) kniha i mapa.

Nad těmito daty navazující moduly:

 • Vedení lesní hospodářské evidence (LHE) podle zákona. Všechny výstupy.
 • Lesnická výroba
 • Projekty těžebních a pěstebních prací
 • Automatická tvorba žádostí o dotace
 • Pohyb dříví
 • Výpočet závazných ustanovení
 • Vlastník (OSL)
 • Lesnická genetika
 • Datamining
 • Obousměrné propojení s ProPa mobile
 • Vazba na ekonomický systém (ERP) podle potřeb uživatele

Pro účely jednotlivých vlastníků byly dále vytvořeny moduly pro:

 • Podporu aukcí
 • Sortimentaci LHP, LHE i Projektů
 • Výhledy těžeb, výhledy potřeby sadebního materiálu
 • Telemetrie
 • Atd.

U LČR i VLS je používána zjednodušená varianta „ProPla“.

Práce s LHP/O, prohlížení map a vlastní náčrty v mobilním zařízení s Androidem.

Funkčnost:

 • Zobrazení lesnických map: hospodářská, porostní, těžební
 • Kombinace lesnických map s mapovými daty z WMS: ČÚZK (ortofoto, katastrální mapa …), ÚHÚL (honitby, typologie, LHO,…) LČR (porostní i obrysová mapa, organizační členění), AOPK. Všechna tato data je možné uložit a pracovat s nimi off-line = i bez datového signálu.
 • Zobrazení numerických dat LHP/O provázaných s mapou včetně LHE a Projektů
 • Náčrty: tvorba náčrtů v terénu, včetně textů, fotodokumentace a zvukových záznamů
 • Zobrazení aktuální pozice, měření ploch a délek, trasování.
 • A řada dalších funkcí. Zkuste zdarma sami:
Nyní na Google Play

Pokud máte data LHP či LHO ve formátu ISLH (XML) načteme Vám je za nákladovou cenu.
Kontaktujte nás:
propla.mobile@pds.eu

 • Uživatelům aplikace PDS_ProPla je k dispozici obousměrná automatická synchronizace dat mezi mobilním zařízením a pracovní stanicí
 • A díky tomu také data LHE a Projektů včetně obrazu v mapě.

Ochrana soukromí:

Přečtěte si naše Zásady ochrany soukromí.

Kompletní agenda myslivosti pro uživatele honitby a jeho mysliveckého hospodáře.

Aplikace pro MS Windows, práce v síti, vazba na ERP, možná vazba na PDS_ProPla atd.

Evidence

 • Více honiteb včetně obor a bažantnic
 • Povolenek
  • Možné převzetí z ERP nebo ruční vstup
 • Plomby
  • Přidělení ke konkrétnímu lovci
  • Automatická spotřeba při uvedení plomby v odlovence
  • Nemožnost použít jednu plombu 2x
 • Odlov
  • Evidence kdy a kde byl odlov
  • Jen na základě povolenky
  • Možnost vytvářet podklady pro vyšetření
  • Možnost připojit digitální přílohy – fotky, hodnotící tabulky
  • Možnost převedení zvěřiny na sběrné místo zvěřiny
 • Sběrné místo zvěřiny
  • Automatické převzetí zvěřiny z odlovenky
  • Výdej Dodacího listu na základě obchodního kontraktu
  • Možno napojit na ERP ohledně poklady
  • Evidence jednotlivých skladových karet

Výstupy

 • Statistický výkaz Mysl 8
 • Plnění plánu
 • Evidence trofejové zvěře
 • Vyúčtování plomb

Pozemková evidence vycházející z katastru + výpočet daně z nemovitosti

Aplikace „Pozemková evidence (PES)“ je určena pro práci s daty katastru nemovitostí a návazných dat pozemkové evidence. Hlavním datovým obsahem je evidence parcel a staveb, jejich inventarizace, příprava pro daně z nemovitosti včetně modulu pro generování podání přiznání k dani z nemovitých věcí (ve formátu XML, tedy určeném pro přímé elektronické podání) v  souladu s příslušnou platnou legislativou. Dalšími zpracovávanými oblastmi jsou:

Kniha KN – prohlížení katastru, včetně detailu parcely na které je vidět použití parcely v jednotlivých modulech. Propojení na ČUZK.

Plus vlastnický pohled evidence deníků a změn sloužící k záznamu všech operací souvisejících s nemovitostí (změny kultury, omezení, ochrany, smlouvy, pronájmy, prodeje, nabytí, geodetické plány, ...)

Tvorba honiteb, a navazující evidence (nájmy…)

Příprava podkladů pro zpracování LHP a jejich evidence.

Daně – modul pro přípravu dat o parcelách pro daň z nemovitosti. včetně staveb – modul pro přípravu dat o budovách pro daň z nemovitosti.

Organizační členění, pro větší vlastníky

Inventura – rozpracovaná a provedená – správa, provádění a prohlížení inventur s vazbou na ERP (HIM)

Mapa – mapové okno pro zobrazení parcel z knihy KN, možnost zobrazení i více parcel, možnost zobrazení celých celků parcel, revírů, honiteb atp. Možnost identifikace parcel z mapy, propojení mapy do deníků a změn, možnost vlastních zákresů a připojení WMS služeb z veřejných zdrojů.

OLH odborný lesní hospodář, evidence smluvních i zákonných odborných lesních hospodářů (používá se u LČR)

Webovou aplikaci s centrální databází, která obsahuje vlastní mapový modul.

Aplikace je více uživatelská a umožňuje spravovat data více subjektů (vlastníků/správců) současně. Samotné subjekty lze dělit na menší celky i ve více úrovních.

IS pro evidenci reprodukčního materiálu lesních dřevin v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IS ERMA2 je novou generací původní evidence reprodukčního materiálu, která sestávala ze dvou samostatných aplikací – webové prezentace zpřístupňující zveřejňovaná data a aplikace pro správu a pořizování dat (těžkého klienta). IS ERMA2 je již čistě webovou aplikací začleněnou pod resortní portál eAGRI Ministerstva zemědělství. Vývoj IS ERMA2 probíhal v roce 2013 a v dnešní podobě byl informační systém spuštěn na začátku roku 2014. Později v témže roce došlo k rozšíření o modul Genofond, který slouží jako hlavní platforma pro organizaci Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin.

V následujících letech byly doplněny další moduly:

 • Nabídka a poptávka reprodukčního materiálu
 • Kontrola sběru šetrnou technologií (podpora kontroly plnění závazků vyplývajících z požadavků kladených na žadatele v rámci opatření LESO-ENVI)
 • Obchodní výměna mezi státy EU
 • Žádosti (on-line vyplnění a odeslání některých žádostí v rámci agendy buď prostřednictvím interaktivního webového formuláře, nebo pomocí webové služby)

IS ERMA2 je třívrstvou aplikací a je provozována na infrastruktuře ÚHÚL Brandýs nad Labem a MZe.

Data jsou uložena v MS SQL databázi, aplikační část je implementována s využitím technologií ASP.NET a NET Core. Celé řešení je provozováno na aplikačních serverech MS Windows., Uživatelské rozhraní je vytvořeno pomocí HTML, CSS a JavaScript a uživatelům je přístupné prostřednictvím resortního portálu eAGRI.

Pro komunikaci s ostatními systémy resortu a externími aplikacemi jsou využívány SOAP webové služby dostupné prostřednictvím integrační platformy ESB. Z těchto vazeb jsou důležité zejména:

 • Společný zemědělský registr, který zprostředkovává informace o ekonomických subjektech a jejich automatickou aktualizaci ze Základních registrů
 • Spisová služba DMS používaná pro zpracování dokumentů v té části agendy, která je vykonávána přímo pracovníky Ministerstva zemědělství (udělování licencí)
 • DS_LHPO, odkud jsou načítána numerická data LHP/O

Přístup do informačního systému

Veřejná část IS ERMA2 je dostupná na adrese http://eagri.cz/public/app/uhul/ERMA2 a široké veřejnosti umožňuje

 • Přístup k ze zákona zveřejňovaným informacím z evidence
 • Elektronicky vyplnit a odeslat hlášení pověřené osobě, které podávají všichni držitelé licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin
 • V modulu Genofond elektronické vyplnění formulářů žádostí o zařazení genetického zdroje do Národního programu, o poskytnutí vzorku genetického zdroje a o poskytnutí dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin
 • V modulu Nabídka a poptávka RM prohlížet vystavené nabídky a poptávky a po registraci rovněž vkládat vlastní záznamy nabídek a poptávek
 • Elektronicky vyplnit další typy žádostí v rámci agendy uznávání zdrojů reprodukčního materiálu a sběru RM

Neveřejná část slouží pracovníkům ÚHÚL a Ministerstva zemědělství k výkonu agendy v oblasti působnosti zákona č. 149/2003 Sb. a souvisejících právních předpisů a je dostupná jen autorizovaným uživatelům.

Program pro kontrolu dat podle standardu ISLH (Informační Standard Lesního Hospodářství).

Oficiální program ke kontrole dat LHP, přebírání LHO a ke kontrole přiznání dotačního nároku na lesní hospodářské plány dle právě platného informačního standardu. Pro státní správu, vlastníky lesa a taxační kanceláře.

 • Načítá data LHP/LHO ve formátu XML dle ročníkového standardu IS LH
 • Provádí formální kontroly obsahu a požadavků dle šablony XSD
 • Umožňuje prohlížet hospodářskou knihu a mapu
 • Umožňuje prohlížet číselníky platné pro daný ročník standardu IS LH
 • Umožňuje provádět kontroly SSL a Dotací včetně prohlížení výsledků a exportu výsledků do XLS případně zobrazení v mapě
 • Umožňuje vypočítat Závazná ustanovení

Vstup pro žádost vlastníka o dotace

Modul pro žadatele je součást komplexního informačního systému pro administraci národních dotací (ISND) v resortu Ministerstva zemědělství). Modul pro žadatele je webovou aplikaci provozovanou v rámci veřejného portálu eAGRI Ministerstva zemědělství určenou pro vytvoření žádostí o dotace poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Prostřednictvím této aplikace si může každý žadatel vytvořit žádost v prostředí, které poskytuje významnou míru přímé podpory vyplňování (formou kontroly či předvyplnění informací o žadateli na základě údajů přihlášeného uživatele, přebírání dat z předchozích žádostí, načítání dat z dalších dostupných zdrojů, apod.), tak především velkým množstvím vnitřních kontrol, které umožňují přímo prostřednictvím daného formuláře opravit chyby, které by byly jinak mohly způsobit komplikace při dalším zpracování příslušným úřadem.

Žádost je možné vyplnit ručně (přímým vyplněním zvoleného formuláře) nebo načtením (importem) souboru (ve formátu XML), který může být připraven provozním SW vybavením* (aplikací) konkrétního žadatele.

*naše společnost je dodavatelem populárního provozního SW Propla, který umožňuje vytvořit všechny požadované výstupy pro import do modulu pro žadatele.

Po vytvoření žádosti MpŽ umožňuje její data odeslat příslušnému podacímu místu (většinou místně příslušnému krajskému úřadu), poté je možné zobrazit náhled žádosti k tisku. Vytištěnou žádost v listinné podobě žadatel opatří potřebnými podpisy a přílohami a doručí ji příslušnému podacímu místu.

Modul pro žadatele v současnosti době umožňuje vytvoření ohlášení a žádostí o následující dotační programy:

Dotační programy pro lesní hospodářství

 • ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
 • jednotná žádost o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích = společná žádost pro:
  • finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (program B)
  • finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie (program D)
  • finanční příspěvek na ochranu lesa (program I)
 • žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na vyhotovení lesního hospodářského plánu (dotační program H)
 • žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích (program L)

Dotační programy pro myslivost

 • žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb (dotační program G)
 • žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných vlastníkům loveckých psů a dravců (dotační program K)

Dotační programy pro zemědělství

 • žádosti o dotaci z programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ.

Pravidla pro práci s Modulem pro žadatele (portál eAGRI)

Modul pro žadatele je provozován ve veřejné části portálu eAGRI Ministertsva zemědělství. Pravidla pro jeho využívání tedy podléhají standardním pravidlům tohoto portálu.

Základní podmínkou využití Modulu pro žadatele je přihlášení prostřednictvím účtu eAGRI. K přihlášení lze využít:

 • plnohodnotný účet eAGRI – umožňující přístup do všech privátních zón a registrů
 • omezený (zjednodušený/“novinkový“) účet eAGRI (i přes jeho obecné omezení je v případě Modulu pro žadatele pro všechny formuláře ohlášení i žádostí dostačující)

Pokud již máte zřízený účet eAGRI, můžete se přihlásit zde

Pokud ještě účet zřízený nemáte, postup pro jeho založení je uveden zde

Informační systém národních dotací MZe (ISND)

Informační systém národních dotací (ISND) je komplexním systémem Ministerstva zemědělství pro administraci příspěvků, dotací a mandatorních výdajů v resortu Ministerstva zemědělství. Prostřednictvím tohoto sytému je realizován kompletní proces zpracování žádostí počínaje jejich přijetím na straně příslušného úřadu (obce s rozšířenou působností (ORP), krajského úřadu (KÚ) či Ministerstva zemědělství (MZe)), přes procesy kontroly a schvalování (rozhodování) až po realizaci finančních toků (plateb). Součástí celého ISND je kompletní procesní agenda účetního zpracování zahrnující jak přípravu platebních příkazů, tak následné přebírání bankovních výpisů, jejich vyhodnocování a interní zaúčtování. Součástí celého aplikačního modelu je i reporting dalším systémům veřejné správy.

Jedná se o informační systém postavený modulové struktuře webových aplikací, provozovaný v interním prostředí Ministerstva zemědělství. Systém není dostupný pro veřejnost.

Centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis) (RDM)

Centrální registr podpor malého rozsahu (Registr de minimis) je informační systém pro evidenci a ověřování podpor de minimis poskytovaných podle přímo použitelných předpisů EU. Systém byl zprovozněn 1. ledna 2010, hlavními garanty jsou: (1) Ministerstvo zemědělství a (2) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Kromě samotného vkládání informací o jednotlivých podporách (k tomu je třeba autorizovaný přístup) umožňuje poskytovatelům také ověřovat výši poskytnuté finanční částky za rozhodné období. Uživatelská aplikace také umožňuje veřejnosti i přihlášeným uživatelům prohlížet data o celkové výši poskytnutých podpor v ČR, oprávněnému uživateli (zástupci poskytovatele podpor) ověřovat celkovou výši podpory poskytnuté konkrétnímu subjektu a přihlášenému příjemci podpor de minimis získat informace o jednotlivých podporách jemu poskytnutých.

V gesci Ministerstva zemědělství je

 • nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství - strop 20 000 EUR, národní strop činí 61.865.750 EUR
 • nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury – finanční strop činí 30.000 EUR, národní finanční strop činí 3.020.000 EUR

V gesci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je

 • nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis - ostatní odvětví – finanční strop 200.000 EUR a 100.000 EUR v odvětví silniční dopravy, národní finanční strop není stanoven
 • nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu – strop 500.000 EUR, národní strop není stanoven

V České republice se každá podpora poskytnutá v tomto režimu zaznamenává do Centrálního registru podpor malého rozsahu. Povinnost vychází ze zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění. Obsah a rozsah údajů a postup při jejich zápisu stanovuje vyhláška č. 465 ze dne 15. prosince 2009, o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu.

Příjemcem podpory v ČR může být:

 • Právnická osoba podnikající v ČR v souladu s příslušnými předpisy
 • Fyzická osoba podnikající v ČR v souladu s příslušnými předpisy
 • Fyzická osoba nepodnikající
 • Zahraniční právnická osoba, která není v rámci České republiky evidována
 • Zahraniční fyzická osoba, která není v rámci České republiky evidována

Více informací o registru a podpoře de minimis včetně žádostí o přístup naleznete zde.

Další informace se můžete dočíst na portálu eAGRI zde.

Společný zemědělský registr (SZR)

Společný zemědělský registr je interní neveřejná databáze (informační systém) ministerstva zemědělství, ve které jsou sdružována a průběžně aktualizována data o fyzických i právnických osobách vedených v jednotlivých evidencích, registrech a informačních systémech resortu ministerstva zemědělství.

Jedná se o jednu z klíčových součástí celého komplexu IS MZe (včetně přímé podpory portálu eAGRI), která zajišťuje jednoznačnou identifikaci evidovaných subjektů, průběžnou aktualizaci a vyhodnocování platnosti evidovaných dat, přímou podporu všech registrů a IS provozovaných v rámci resortu zemědělství ve smyslu sjednocení identit a sdílení evidovaných dat, a v neposlední řadě přímou podporu správy identit uživatelů zmíněného portálu eAGRI.

Základním právním rámcem pro provoz SZR je ustanovení § 3 odst. 9 až 13 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Vlastní provoz SZR je pak ovlivňován celou škálou právních předpisů týkajících se eGovernmentu, ochrany osobních dat (včetně GDPR), elektronické komunikace, a dalších oblastí týkajících se nakládání s evidovanými údaji a jejich ochranou.

Údaje o evidovaných fyzických a právnických osobách jsou průběžně ověřovány a aktualizovány porovnáváním s údaji z jiných informačních systémů, primárně „Základních registrů“, dále pak obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, apod. U všech osob provádí Ministerstvo zemědělství také průběžné ověřování adres a dalších kontaktních údajů

Jednotlivé subjekty jsou do SZR zakládány na základě evidence v některém z registrů Ministerstva zemědělství, klíčovou vlastností SZR v tomto případě je ověření identity a poskytnutí informace, zda již není tento subjekt evidován v některém z dalších registrů MZe. Součástí tohoto procesu je přidělení jednoznačné identity v rámci IS MZe a zajištění vazby na Základní registry. Součástí evidence SZR jsou i uživatelé, kterým byl přidělen přístup do portálu eAGRI.

Kromě základní interní části má SZR i některé „veřejné“ části. Jednou z nich je i centrální registr poskytnutých dotací v resortu MZe. Tato data jsou aktualizována z jednotlivých zdrojů v nastavených intervalech podle konkrétní dotační agendy. Další informace o této součásti SZR i vlastní veřejnou aplikaci lze nalézt zde.

Další veřejnou součástí SZR je i Editace kontaktů. Tato aplikace dává registrovanému uživateli možnost on-line editovat některé informace o sobě , případně o zastupovaném subjektu. Tato data jsou ukládána do Společného zemědělského registru a  jsou předávána autorizační a autentifikační databázi Ministerstva zemědělství. Další informace o této části lze nalézt zde.

ÚÚR

Informační systémy vymezené zejména zákonem č. 183/2006 (stavební zákon).

Evidence územně plánovací činnosti je prováděna na základě § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Evidence územně plánovací činnosti má dvě relativně samostatné části:

 • evidenci územně plánovací činnosti obcí – evidence ÚPD a ÚPP obcí nyní probíhá průběžně, a to na základě registračních listů, které krajským úřadům zasílají jejich pořizovatelé (obecní úřady). Pracovníci krajských úřadů pak prostřednictvím aplikace iLAS pořizují zápis do centrální databáze
 • evidenci územně plánovací činnosti krajů – evidence ÚPD a ÚPP velkých územních celků probíhá taktéž průběžně, a to prostřednictvím aplikace iKAS. Zápis do centrální databáze pořizují pověření pracovníci krajských úřadů

Zveřejňování získaných údajů o územně plánovací činnosti v ČR je prováděno prostřednictvím:

 • průběžně aktualizovaných dat na www stránce ÚÚR a MMR
 • ročních přehledů (internetových prezentací), které obsahují vedle přehledů o stavu územně plánovací připravenosti obcí a krajů rovněž některé strukturně vývojové analýzy (např. schválené ÚPD podle velikostních kategorií obcí, počty obcí bez ÚPD podle velikostních kategorií obcí, struktury pořizovatelů ÚPD, průměrné doby procesu pořizování atd.)
 • článků v časopisech (např. Urbanismus a územní rozvoj, Moderní obec)

Systém stavebně technické prevence - je prováděna dle § 12 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a následujících. V rámci systému se evidují závady,  poruchy a havárie staveb a zařízení, došlo-li při nich ke ztrátám na životech (osob, zvířat), k ohrožení životů a zdraví (osob, zvířat), k ohrožení bezpečnosti stavby nebo ke značným majetkovým škodám. Stavbou se rozumí dle stavebního zákona veškerá stavební díla, z působnosti stavebního zákona tedy nejsou žádné stavby vyloučeny.

iSSTP sleduje závady, poruchy, havárie budov a inženýrských děl vč. zařízení. Do systému jsou zahrnuty události týkající se obecných, speciálních, vojenských a jiných stavebních úřadů.

ČEZ

Prototyp aplikace pro práci s protokoly dle standardru W3C XForms. Prototyp obsahoval následující součásti:

 • sekci sloužící pro vytváření samotných protokolů dle vybraných šablon
 • sekci pro správu XForms šablon
 • sekci pro prezentaci modulu sestav a reportů umožňujícího vytváření výstupů přímo z dat uložených v databázovém schématu

W3C XForms je standard pro definici online formulářů. Definice formulářů je postavena na dalších standardech W3C, jako jsou XML Schema, XPath a XML Events. XForms ve své definici odděluje data formuláře od jeho prezentace. Pro data je možné definovat v podobě datových typů, povinnosti polí, rozsahů hodnot atp. Zároveň je možné s pomocí XPath definovat i komplexnější logiku výpočtových polí apod. Zobrazení je pak definováno HTML šablonou s navázáním na datovou vrstvu.

Modul do burzovního systému ENDUR pro generování konfirmačních smluv na základě MS Word šablon. Systém zajišťoval následující funkce:

 • Sledování nových záznamů o burzovních transakcích v DB – sledování je prováděno kombinací pollingu (dotazování DB v časových intervalech) a registrací databázové notifikace na vznik nového záznamu. Tento princip zajišťuje robustní řešení a minimalizuje dobu mezi zápisem záznamu a zahájením generování.
 • Generování dokumentů dle šablon na základě dat z DB
 • Ukládání výstupních dokumentů na síťový disk